WEICON A Epoxy Resin

WEICON A Epoxy Resin

Pris fra 436,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON A er en 2 komponent epoxy pasta som er et stærkt og holdbart komponent, som enkelt og hurtigt kan anvendes i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af stål komponenter.


WEICON A er en 2 komponent epoxy pasta som er et stærkt og holdbart komponent, som enkelt og hurtigt kan anvendes i forbindelse med reparation eller vedligeholdelse af stål komponenter.
Specielt i situationer som reparation og tætning af f.eks. beholdere, rør og andre steder hvor svejsning er problematisk eller umuligt.
WEICON A er fremstillet af en særlig formel af stål fyldt epoxyharpiks, og er certificeret af Germanischer Lloyd og er meget udbredt i den maritime industri
Applikationer:

  • Reparationer af rør og støbegods.
  • Reparere revner på huse og maskindele.

WEICON A påføres i maksimale lagtykkelser på 10mm og har en anvendelsestid på 60 minutter. WEICON A er fuldt hærdet efter ca. 24 timer og hærder med meget lidt krympning (omkring 0,015%).
WEICON A er særdeles modstandsdygtig over for olie, benzin, vand og langt de fleste kemikalier. Binder på de fleste metaller, cement, 

Konsistens: Pasta

Temperaturområde: -35C til +120C.

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H302 - Farlig ved indtagelse.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H361fd - Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Titel Type Størrelse Download
TDS_EN_WEICON_A.pdf PDF 223.87KB Download
MSDS_DK_WEICON-A-Epoxy-Resin.pdf PDF 301.83KB Download
MSDS_DK_WEICON-A-Epoxy-Hardener.pdf PDF 382.24KB Download