WEICON Ceramic BL Epoxy Resin

WEICON Ceramic BL Epoxy Resin

Pris fra 979,75 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

WEICON Ceramic BL er en 2 komponent blå flydende epoxy resin som kan overfladeslibes og som giver en meget høj slidstyrke. WEICON Ceramic BL giver efter hærdning en meget hård overflade med en fantastisk slidstyrke samt høj mekanisk styrke.

 


WEICON Ceramic BL er en 2 komponent blå flydende epoxy resin som kan overfladeslibes og som giver en meget høj slidstyrke. 
WEICON Ceramic BL kan formes til en meget glat overflade som giver en lille friktion og som er modstandsdygtig overfor en lang række kemikalier.
Anvendelsområder:

  • Overfladebehandling af pumper og pumpehuse.
  • Som slidbeskyttelse til glidelejer, rør og andre forbindelser.
  • Til reparation af støbte emner, ventiler og ventilator blade.

Store huller og/eller revner skal først udfyldes med WEICON WR eller WEICON WR2.

WEICON Ceramic BL giver efter hærdning en meget hård overflade med en fantastisk slidstyrke samt høj mekanisk styrke.
En langsommere hærder til Plastik Metal Ceramic BL kan fås.
Konsistens: Flydende
Temperaturområde: -35C til +180C.

 

 

 

 

 

Advarsel

Resin

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

 

 

 

 

 

Fare

Hærder

H302 + H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.